Çocukların internet güvenliği ve eğitimi

İnternet Kullanımı ve Çocuk Üzerindeki Etkisi

Türkiye’de ailelerin internet kullanımıyla kolaylaşan ve yaygınlaşan konularla ilgili sorunlar ve alınabilecek önlemler açısından profillerini bütün yönleri ile değerlendirmektir.

Bu çerçevede, iletişim, sağlık, güvenlik-etik, mekan alt boyutlarında internet’in Türkiye’de İnternet kullanan aile ve aile bireylerinin sosyal yaşantısındaki yeri aile bireylerinin görüşlerine başvurularak değerlendirilmiştir. Ayrıca Türkiye’de son yıllarda gençler arasında çok popüler olan internet kafelere yönelik değerlendirmelere de yer verilmiştir.

Çocuklar için güvenli internet nasıl olur?

Çocuklar için güvenli internet nasıl olur?

İnternet ve İletişim

Teknolojik alanda özellikle son yıllarda yaşanan gelişmeler, internet’in bilgiye erişim ve iletişim amaçlı kullanımını ön plana çıkarmıştır. Günümüzde internetten her ne kadar hayatın her alanında yararlanılıyor olsa da, internet’in temelde bilginin sunumu ve zaman, mekan gibi kavramları ortadan kaldıran iletişim hizmetleriyle ön plana çıktığı görülmektedir. İnternet, özellikle eğitim öğretim sürecinin her aşamasına ilişkin sağlamış olduğu bilgi altyapısı sayesinde öğretim etkinliklerinin biçimlendirilmesinde sıkça başvurulan ve içerdiği bilgi miktarını sürekli artıran bir teknolojidir.Çocukların internet güvenliği ve eğitimi

Çocukların internet güvenliği ve eğitimi

İnternet’e dayalı iletişimin, bireyler arasında gerçekleştirilen yüz yüze iletişimin bir alternatifi olarak değil, birtakım fiziksel engelleri ortadan kaldıran ve hızlı iletişime olanak tanıyan bir teknoloji olarak görülmesinde yarar vardır. Bu açıdan bakıldığında, özellikle internete dayalı e-posta, haber grubu, web sayfası, blog, IRC, MSN, Facebook vb. gibi teknolojilerin, bireyler arasında kurulan yüz yüze iletişimin güç veya olanaksız olduğu durumlarda işe koşulması olanaklıdır.

İletişim Araçları ve İnternet

Geçmişten günümüze bireyler birbirleriyle haberleşebilmek amacıyla çok çeşitli araçları işe koşmuşlardır. İnsanların ilk çağlarda mağara duvarlarına resim çizerek birbirleriyle iletişim kurdukları bilinmektedir. Yazının bulunmasıyla birlikte haberleşme yöntem ve teknikleri de çeşitlenmiş, günümüze gelene kadar birçok aşamadan geçerek gelişim göstermiştir. Özellikle yakın geçmişimizde mektubun en temel iletişim ve haberleşme aracı olduğu dönemler düşünüldüğünde, günümüzde iletişim araç ve yöntemlerinde yaşanan hızlı değişim daha göze çarpar bir hal almaktadır.

Çocuklar için güvenli internet nasıl olur?

İnternetin Çocuklara Faydası

Sabit ve mobil telefonların iletişim sürecinde kullanılmaya başlanmasıyla, bireyler arasındaki iletişimin hızı ve kalitesi artmıştır. Özellikle son dönemlerde internet teknolojilerinin iletişim amaçlı sağladığı sesli, görüntülü ve eş zamanlı hizmetlerin çeşitlenmesi ve gelişmesiyle birlikte, internet günlük iletişimin bir parçası konumuna gelmiştir. Bu durumun gerek internet bağlantı hızında meydana gelen olumlu gelişimler gerekse internet’e bağlanma alternatiflerinin artmasıyla birlikte olanaklı olduğu düşünülmektedir. Bu açıdan bakıldığında internet;

  • Güncel haber ve bilgi sağlama,
  • Görüş ve bilgi paylaşma,
  • Zaman ve mekandan bağımsız iletişim sağlama,
  • Eş zamanlı ve eş zamansız iletişime olanak tanıma,
  • Ekonomik ve hızlı haberleşmeye olanak sağlama,
  • Görsel ve işitsel öğelerle iletişim kalitesini artırma

…gibi özellikleri yardımıyla bireylerin birbirleriyle kurdukları iletişimde etkin olarak kullanılmaktadır.

İnternetin çocuklar üzerindeki etkisi
İnternetin çocuklar üzerindeki etkisi

İnternetin Çocuklar Üzerindeki Olumsuzlukları

Her ne kadar bu olanaklar bireyler arasındaki iletişim etkinliklerinde önemli katkılar sağlıyor olsa da, internetle iletişimin, yüz yüze iletişime göre birçok sınırlılığı da bulunmaktadır. Bilindiği gibi bireyler arası iletişimde mesajların iletimi amacıyla sözlü ve sözsüz öğeler işe koşulmaktadır. İnternet üzerinden sanal olarak gerçekleştirilen iletişimin sözlü ve sözsüz iletişim öğeleriyle yeterince desteklenemiyor olması kuşkusuz bireyler arasında gerçekleşen iletişimin kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında internetle iletişim etkinliklerinde;

  • Bilgi kaynağının güvenilir olmaması,
  • Özel ve gizli bilgilerin yeterince saklanamaması,
  • Teknik altyapı gerektirmesi,
  • Duygu ve düşüncelerin iletiminde yeterli gerçeklik sağlayamaması

gibi noktalarda yüz yüze kurulan iletişim ile karşılaştırıldığında birtakım sınırlılıklar bulunmaktadır. Öte yandan internet’in bu sınırlılıklarının, gelişen teknolojiyle giderek ortadan kaldırılabileceği düşünüldüğünde, gelecekte iletişim etkinliklerinin oldukça büyük bir bölümünün internet’in sağlamış olduğu olanaklar çerçevesinde gerçekleşebileceği öngörülmektedir .